VIP

Om Saha Nau-Avatu, Saha Nau Bhunaktu, Saha Viiryam Karavaavahai, Tejasvi Nau-Adhiitam-Astu Maa Vidvissaavahai, Om Shaantih Shaantih Shaantih

暂无歌词

相关直播推荐

你已经被我一个人包围